Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

W ramach typu projektu planowane jest wsparcie rozwoju magazynów energii, których zastosowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.  Dofinansowanie będzie możliwe na budowę, rozbudowę, zakup magazynów energii elektrycznej dla istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Podstawowe informacje dotyczące warunków jakie wiążą się z możliwością uzyskania dotacji:

·     Dotacja obejmuje magazyny energii wyłącznie dla istniejących instalacji fotowoltaicznych.

·     W budynku dla którego będzie dedykowany zakup magazynu energii nie może być prowadzona działalność gospodarcza (magazyn energii będzie wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe).

·     Moc magazynu energii nie może przekraczać mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

·         Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  85% (np. dla magazynu energii 10 kW o wartości 30 000 zł brutto dofinansowanie wyniosłoby 25 500 zł, wkład mieszkańca 4 500 zł).

·         Zakup hybrydowego falownika (szacowany koszt zakupu falownika wynosi ok 7 000 zł):

- jest kosztem niekwalifikowanym (mieszkaniec zakupuje go na własny koszt bez możliwości uzyskania dofinansowania),jeżeli instalacja którą posiada była wcześniej współfinansowana ze środków europejskich (np. Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020) lub

- jest kosztem kwalifikowanym w pozostałych przypadkach (np. finansowanie krajowe, środki własne)– możliwość ubiegania się o dofinansowanie 85% kosztów jego zakupu.

Zakres

Dofinansowanie UE 85% [zł]

Wkład mieszkańca [zł]

Koszt szacunkowy [zł]

Magazyn energii 10kW

25 500

4 500

30 000

Magazyn energii 5kW

13 600

2 400

16 000

Falownik hybrydowy

(istniejąca instalacja PV sfinansowana z UE)

0

7 000

7 000

Falownik hybrydowy

(inne źródła finansowania)

5 950

1 050

7 000

Podano ceny przykładowe, mogą ulec zmianie w zależności od późniejszych cen urządzeń.

Prowadzonerozeznanie jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Gminę Pałecznica, który zostanie opracowany w zależności od stopnia zainteresowania mieszkańców.Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Podjęcie przez Urząd Gminy Pałecznica działań w tym zakresie jest uzależnione od decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków UE.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie do 4 lipca 2024 roku wstępnej deklaracji chęci uzyskania dotacji na zakup magazynu energii.

Wstępną deklarację można składać:

- telefoniczne pod numerem telefonu 41 38 48 037 w. 33 lub 17

- drogą elektroniczną na e-mail: lojek.m@palecznica.pl

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pałecznica – p. Magdalena Kopeć i p. Marcin Łojek

Składana deklaracja powinna zawierać: dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz moc posiadanej instalacji PV i źródło jej finansowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica tel. 41 38 48 037 w. 33 lub 17 w godzinach od 13:00 do 15:00.

Przekazanie danych (imię i nazwisko właściciela, adres, telefon kontaktowy) jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji przedsięwzięcia. Gromadzenie i przetwarzanie danych będzie realizowane zgodnie z procedurą opisaną w zakładce RODO ->https://palecznica.pl/pl/artykul/rodo, na co zgłaszający wyraża zgodę.