Od 1 do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Pałecznica można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

Kryterium otrzymania stypendium jest uzależnione od dochodu, który nie możne przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Pałecznica, pokój nr 19 w godz. 7:30 – 15:30. Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Łakoma.

W załacznikach wzór wniosku oraz szczegółowe informacja na temat terminów składania wniosków, osób uprawnionych, wymaganych załączników oraz celów na które może być wydatkowane stypendium.