Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

znak sprawy:  ZWG.271.2.NP.2018                           Pałecznica, 21.06.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

 

 

Gmina Pałecznica

ul. św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

NIP: 682-16-35-547

pieczęć Zamawiającego

 

Dotyczy: postępowania o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”

 

Zamawiający – Gmina Pałecznica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”, została złożona 1 oferta przez Wykonawcę:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium:

Cena

Pkt

(60)

Kryterium:

Okres gwarancji

Pkt

(40)

 

RAZEM

pkt

1. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza

60

40

100

 

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

Wójt Gminy

                                                                                                                          (-) Marcin Gaweł