MRPO

 

 

logo

 „Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pałecznica” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolski Regionalny Program Operacyjny  2007-2013

Wartość dofinansowania 1 387 536,60 zł (85% kwoty netto)

Całkowity koszt projektu 2 005 765,59 zł

W ramach projektu zostało zamontowane siedem instalacji fotowoltaicznych (przy Zespole Szkół w Pałecznicy, Bibliotece w Pałecznicy, Domu Ludowym w Pałecznicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy, Przepompowni wody w Pamięcicach, Przepompowni wody w Pałecznicy, Ujęcia wody w Pałecznicy), o łącznej mocy 261,36 kW.

panele 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

“Budowa Centrum Edukacyjnego z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej w Pałecznicy” Projekt był realizowany w ramach programu MRPO 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. W ramach projektu powstał w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt skupiający przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum wraz z zapleczem sportowym. W szkole oprócz klas lekcyjnych znajdą się: stołówka z zapleczem, pracownie przedmiotowe oraz gabinety dla nauczycieli. Budynek jest 3 kondygnacyjny. Centrum pomieści ponad 430 uczniów. W ramach przyznanej dotacji wyremontowana została także pobliska sala gimnastyczna z wewnętrznymi instalacjami, prace objęły również zagospodarowanie terenu. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w dostępie do edukacji. Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost dostępu do edukacji mieszkańców wsi, została stworzona nowa oferta edukacyjna i sportowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z gminy Pałecznica, poprawa standardów infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich, poprawa opieki nad dzieckiem i jego szans edukacyjnych i rozwojowych, wzmocnienie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z gminy Pałecznica oraz ich prawa do godnej i efektywnego rozwoju, pozwalającego w przyszłości na włączenie się w nurt życia społecznego. Koszt całkowity zadania – 7 140 560 zł Dofinansowanie – 2 999 140 zł Budżet gminy – 4 141 420 zł [nggallery id=79] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

“Odnowa Centrum Wsi Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A. Odnowa centrum wsi. Projekt obejmuje swoim zakresem rehabilitację całość obszaru wymagającego odnowy w miejscowości Pałecznica, odnowę wszystkich elementów budowlanych, niezbędne wyburzenia części obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Jako projekt kompleksowy poprawił nie tylko estetykę zewnętrznej ale również wytworzył nowe funkcje użytkowe. Stąd przewidziano w nim adaptację wnętrz odnawianych budynków z przeznaczeniem na funkcje społeczne. W wyniku realizacji Projektu została wytworzona zagospodarowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w ramach, której zlokalizowane są: OSP, przychodnia, Dom Kultury, biblioteka, urządzona przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne wraz z amfiteatrem i altanami chroniącymi od deszczu, urządzona przestrzeń parkowa z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi i placami rekreacyjnymi, plac zabaw dla dzieci, place postojowe. Poprawiona została dostępność drogowa do odnawianego obszaru. Cel projektu to podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, stworzenie wspólnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni społecznej w centrum wsi Pałecznica, która w efekcie pozwoliła na integrację mieszkańców wsi i ożywienie życia społecznego, kulturalnego oraz rozwój nowych form spędzania czasu wolnego. Całkowita koszt zadania  –  4 548 135,49 zł Dofinansowanie –  2 997 141,62 zł Budżet gminy – 1 550 993,87 zł [nggallery id=78]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

logo

“Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej” Projekt realizowany w ramach w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu przeprowadzona  kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy Pałecznica obejmująca wprowadzenie: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Rozszerzenie podpisu elektronicznego, Systemu Portalowego “e-Palecznica, Dla realizacji tych zadań został zakupiony odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zostały połączone we wspólną sieć wszystkie jednostki organizacyjne gminy i przystosowane pomieszczenie serwerowni. Projekt został zrealizowany na terenie Urzędu Gminy Pałecznica oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Cel główny projektu to realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stworzenie warunków do rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz informatyzację procesów administracyjnych na szczeblu lokalnym. Koszt całkowity zadania – 703 414 zł Dofinansowanie – 527 560 zł Budżet gminy – 175 854 zł     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

“Ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej Gminy Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostały zainstalowane w czterech budynkach: bibliotece, ośrodku kultury, budynku wielofunkcyjnym oraz w Centrum Edukacyjnym pompy ciepła. Cel projektu to ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej gminy Pałecznica. Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z obiektów użyteczności publicznej w Pałecznicy. Działania podjęte w ramach projektu stworzyły warunki do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem wysokiej emisji spalin CO2 i pyły węglowego, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców. Koszt całkowity zadania – 1 655 000 zł Dofinansowanie – 1 389 858 zł Budżet gminy – 265 142 zł [nggallery id=80]

Skip to content