PROJEKT „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” w ramach programu priorytetowego 3.1 Poprawa jakości powietrza Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy szkole podstawowej w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej hali sportowej polegającą na adaptację na potrzeby sali koncertowej oraz jej rozbudowę o dwa nowe budynki. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowany: nowoprojektowany budynek hali sportowej oraz nowoprojektowany budynek zaplecza socjalno-sanitarnego, a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość przedsięwzięcia: 18 530 552,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 1 336 229,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 1 336 229,00 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2017 – wrzesień 2021