Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 19, Tel: 041 38 48 037 wew. 12
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
Kwota dofinansowania:

  • w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
  • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (umowy zawarte po 1 września 2019 r.) – 10 000 zł
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.