Gmina Pałecznica jest gminą typowo rolniczą, a większość jej powierzchni zajmują użytki rolne. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej (I, III klasa) zaliczane do wytworzonych z lessów czarnoziemów zdegradowanych, gleb brunatnych oraz powstałych z utworów aluwialnych czarnych ziem. Ze względu na rolniczy charakter gminy zdecydowana większość mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie. Głównymi uprawami są zboża, rośliny okopowe, warzywa i tytoń. Występujące tu warunki klimatyczno- glebowe oraz położenie poza zasięgiem skażeń wielkoprzemysłowych predysponuje gminę do rolnictwa ekologicznego (produkcja zdrowej żywności).

Aktualnie rolnicy z Pałecznicy koncentrują się na produkcji warzyw, szczególnie korzennych – cebuli, ziemniaków, buraków i pietruszki. Na terenie gminy Pałecznica brak jest lidera działającego w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego, prowadzącego skup płodów rolnych wyprodukowanych przez lokalne rolnictwo. Dostępność wysokojakościowego surowca, siły roboczej, odpowiednich obiektów i uzbrojonego terenu jest szansą dla potencjalnych inwestorów. Od kilkunastu lat działa tu prężnie Związek Producentów Trzody Chlewnej, który ma przed sobą duże szanse rozwoju.

Obecnie na terenie gminy działa około 191 podmiotów gospodarczych (w tym osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego). Dominująca jest działalność usługowa: roboty budowlane, transport drogowy, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W zakresie handlu - występuje zarówno sprzedaż hurtowa, jak i detaliczna.