Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 29, Tel: 041 38 48  037 wew. 11
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność z zakresu obrotu napojami alkoholowymi o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni , oraz dokonaniu wpłaty I raty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia!

II ratę za korzystanie z zezwolenia należy uiścić do dnia 31 maja.

III ratę za korzystanie z zezwolenia należy uiścić do dnia  30 września.

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu wraz z potwierdzeniem wpłaty należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica