Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 15, Tel: 041 38 48 037 wew. 33
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz.U.2022, poz. 2185 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Kserokopię aktu własności działki lub wypis z rejestru gruntów.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pałecznica w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.