PROJEKT „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznica” w ramach programu priorytetowego nr 3.5 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Istotnym aspektem odpowiedzialnego rozwoju systemu transportowego w Gminie Pałecznica jest systematyczne tworzenie formalnych, technicznych i ekonomicznych ram umożliwiających kreację ekologicznych procesów transportowych, możliwości rozwoju OZE i wykorzystania OZE na potrzeby elektromobilności. Mając powyższe na uwadze Gmina planuje zakup jednego jednoczłonowego autobusu elektrycznego do przewozu dzieci do szkół oraz montaż stacji ładowania kompatybilnej z zakupionym pojazdem. Autobus zeroemisyjny ma umożliwiać przewóz około 40 uczniów, w tym również być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stacja ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie wykonana na działce nr 273/1, której właścicielem jest Gmina Pałecznica. Działka ta zlokalizowana jest bezpośrednio przy terenie szkoły w Pałecznicy. W ramach projektu planuje się przeszkolenie dwóch kierowców z zakresu obsługi autobusu.

Dzięki zakupowi i korzystaniu z autobusu elektrycznego, co będzie skutkowało wycofaniem z eksploatacji pojazdu silnikowego, zostanie osiągnięta redukcja emisji CO2, NOx i pyłów do atmosfery. Realizacja projektu ma również aspekt edukacyjno-informacyjny – promuje zmianę postaw konsumpcyjnych wśród użytkowników energii w kierunku zachowań szanujących energię i rozwiązań proekologicznych.

Wartość przedsięwzięcia: 2 600 000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 340 000,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 260 000,00 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2021 – styczeń 2022