Informacja z otwarcia ofertznak sprawy: ZWG.271.2.NP.2018                             Pałecznica 18.06.2018 r.

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: postępowania o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”

Zamawiający – Gmina Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11 na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 149 996,83 zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty:

Numer oferty Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

[w zł]

Gwarancja

[w latach]

1. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza 60 40

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

(-) Marcin Gaweł

Wójt Gminy